قیمت پارچه دورس سه نخ خار خورده زمستانی

از پارچه‌های دورس در انواع مختلف آن که با ماشین گردباف تولید می شود برای تولید پوشاک پاییزه و زمستانه استفاده می گردد. آیا تاکنون اسم پارچه دورس سه نخ خار خورده